งานเกษตรแฟร์  ครั้งที่  13

0
9

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์  ครั้งที่  13 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรม” ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  – 3 กันยายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

– การจัดแสดงนิทรรศการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน  ชุมชน
– การสาธิต การอบรม การประกวด เช่น การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร ประกวดสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม ประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ เป็นต้น
– การแสดงกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี  การประกวดธิดาเกษตร  การแสดงของนักเรียน  นิสิต  เป็นต้น
– การจำหน่ายสินค้าการเกษตร/อุปโภคและบริโภค
– แปลงสาธิตด้านการเกษตรทางด้านพืชและสัตว์

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรสอบถาม 094-693-996, 086-963-7160, 081-609-9900