สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0
20

ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง