ร.ร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย

0
30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 โดยมี รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวดประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเขียนเรียงความ การอ่านทำนองเสนาะ และการกล่าวสุนทรพจน์

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 33 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม สำหรับระเบียบการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีระเบียบทั่วไปคือ ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาภาคใต้ของรัฐหรือเอกชน ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โรงเรียนเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าประกวด ซึ่งประกวดได้กิจกรรมละ 1 ทีม และโรงเรียนต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกกิจกรรม หากขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทางคณะฯ จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ถ้วยอันดับ 1 เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ โดยผลการประกวดรางวัล ครั้งที่ 10 แต่ละประเภท มีดังนี้

1. ประเภทเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนสอาดเผดิม จ.ชุมพร

2. ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนรัษฎา จ.ตรัง

3. ประเภทอ่านทำนองเสนาะ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

4. ประเภทกล่าวสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก


Image result for ผู้จัดการ online