พัทลุงพร้อมเปิดตลาดประชารัฐ 5 ธันวาคมนี้

0
34

จังหวัดพัทลุง แถลงข่าวเปิดตลาดประชารัฐ กำหนดคิ๊กออฟ วันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,125 ราย จากจำนวนตลาด 32 แห่งทั่วจังหวัด

ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงวันนี้(1 ธ.ค.60) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัด โครงการตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายใหม่และผู้ไม่ที่สถานที่ค้าขาย ให้มีตลาดสำหรับขายสินค้า รองรัการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก

ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ทางจังหวัด ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่มาให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดำเนินงาน ของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียน เพื่อจัดสรรสถานที่ขาย ให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามเงื่อนไข พร้อมทั้งจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับประเภทตลาดประชารัฐมีทั้งหมด 9 ประเภท

1. ตลาดประชารัฐ กรีนมาเก็ต
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวันที่ขาย และจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเกษตร สินค้าชุมชน OTOP หาบเร่ แผงลอย
3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ
4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง จะจัดพื้นที่ขายสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด สินค้าเด่นของจังหวัด เพื่อระบายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพ
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัดและจังหวัด ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินค้า ทั้งแบบถาวรหรือเป็นครั้งคราว รายเก่าและรายใหม่
7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศมี 147 แห่ง หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย เข้ามาค้าขาย
8. ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ โดยจะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทางการสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ในตลาดเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ครอบคลุม 76 จังหวัด
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม สร้างแบรนด์ จัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมครอบคลุม 76 จังหวัดเช่นเดียวกัน
ซึ่งในส่วนของจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการ 7 ประเภทตลาด ยกเว้น ตลาดประชารัฐกรีนมาเก็ต และ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ครอบคลุมทุกอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอรวม 32 แห่ง รวมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,125 ราย โดยในวันที่ 5 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีการคิ๊กออฟเปิดตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยเฉพาะตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จะจัดบริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง หลังเก่า เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง