งานมหกรรมกวนข้าวยาคู

0
29

ขอเชิญชวนประชาชนชาวพัทลุงร่วมงานมหกรรมกวนข้าวยาคู

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561

ณ เทศบาลตำบลท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อสืบสานประเพณีโบราณให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบไป