พัทลุงเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35

0
36

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งคำว่า 4 จอบ ซึ่งหมายถึง 4 ภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และมีสถาบันด้านวิชาการเกษตรทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 12 สถาบัน ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน, คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตรศาสตร์)
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์)
4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะเกษตรศาสตร์)
6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้(คณะผลิตกรรมการเกษตร,คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีเกษตร)
8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี)
9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
11.มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
12.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,430 คน ซึ่งมีกิจกรรมเป็นการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ได้แก่ การวินิจฉัยโรคพืช, การขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง, การคำนวณอัตราการใช้และพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช, การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง, การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง, การประเมินเนื้อดินภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน, การจัดสวนถาด, การเซตแมลง, การรีดเต้านมเทียม, การผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทางการเกษตร, การตอบปัญหาทางการเกษตร, การตอนสุกร, การตัดแต่งซากสัตว์ปีก, การพูดส่งเสริมการเกษตร, โครงงานทางการเกษตร, การแข่งขันบรรจุพันธุ์ปลา, การคล้องโคและล้มโค และการแข่งขันกีฬาสากล (วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, ฟุตซอล,บาสเกตบอล) กิจกรรมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษาสมาชิกภาคี ทั้ง 12 สถาบัน ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตร ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สู่สังคมอีกด้วย และยังเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้แก่นิสิต นักศึกษาทางการเกษตรต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผลการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร สถาบันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสากล คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันที่ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขันสปิริตเชียร์ คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVV2SgDEEu9GOn1Luf7GdT7axrxlKhNTkXBc5aXqt~%3BP4YAJcBwglElXfoIYCUw5SjEyH1gBjg9AJnUqwJZISkphAoRMQD0iYiWDZzHi02lndSNB9w76Q4qli3nw~_wshdRPW9s2epJMXIxkIu7b3wpqbHAF9GHXHoiTjDiTOt2D4EAoAvMo~%3BLIqfj0oc6IiwgjMJ1asrEQAEnApzEXAiibusAI1VsW9OXRV5Xh4k0gEKEEoJxslVGujfRz3oiiDAkZglygXFM5tWF77Amlbl~%3BEDZZ1qK9OYFqXy9bP0L9HCAQiSD8bjf2LmEdXhpjGruUC80ZwHthC5xaa2AC8Bo~_KkKh4y69X51G1jfhStHUjpsoJAgcAU8y~%3BFNvGCn0k59Fzt9ncoDuNxeXC3Jip~%3B53pBxQiOKCCcknlCm~%3BkJdsG2zdC0yGXl9qij9o~_2gCwSsMMdj8ah1y5wJQNY5URyv0JZVgY58KYzRZmvBGaf~_cRXXQHATnereGyXWk5IBdLzmdieZ6U30Q~_GWIjIAPX0s5wSc8Fpo9k2UBjyYgct7SiW2KmdUkuoX5tSgDgPKBt0oLt9lShr1s5Ith6jfrPHT5yNilGx8WpG1NEYbDdm4J50D4VK~_Xv0W~_Gk8IBdaIKH218FrwXwX7celUcytk~%3Bxw1EFCPm5pr0XTFkSQIz0~_BMVWAXawYyQz6HJyYwpT1CnZlWr1sixdfH0Drtws2QQofB~%3B3I5MXW4VNEMTg2Q9A9cg~_81yPwvwh~%3BZBOpf0sc1BK~%3BBXaePWgDKKW3LExFvHn4wdSGXg~_XnOnjg0YxfW62sEA~-~-.bps.a.2047299322172951.1073741851.1407538002815756&type=1


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง