สหกรณ์นมพัทลุงร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

0
30

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2551 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุงนำคณะเข้ากราบถวายรายงานการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ซึ่งได้เสด็จมาเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมยูเอสที ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ในครั้งนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสกับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ความตอนหนึ่งว่า ” อาชีพการเลี้ยงโคนมนี้ เป็นอาชีพที่พ่อได้พระราชทานไว้ ดังนั้นเราจะสู้ต่อ เพื่อให้อาชีพอยู่คู่แผ่นดินไทย”

สำหรับสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 ณ เลขที่ 35/1 ถนนพัทลุง-ตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยทุนดำเนินงาน 199 ล้านบาท มีสมาชิกก่อตั้งทั้งสิ้น 246 ครอบครัว ซึ่งตลอดเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา สหกรณ์โคนมพัทลุงได้เกื้อกูลประโยชน์ต่อสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายยังท้องตลาด แม้ปัจจุบันสหกรณ์โคนมพัทลุงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากจังหวัดใกล้เคียงนำน้ำนมดิบส่งให้กับสหกรณ์โคนมพัทลุงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ศักยภาพการผลิตไม่เกิดความสมดุลกัน สหกรณ์โคนมพัทลุงจึงได้เสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 99.8 ล้านบาท สหกรณ์โคนมพัทลุงสมทบทุนเพิ่มอีก 106 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 205,800,000 บาท ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ทำการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทำให้สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด มีศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นำสู่ท้องตลาดได้เพิ่มขึ้นและมีศักยภาพ